Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan

Remissen från Transportstyrelsen innehåller förslag om två nya föreskrifter, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan. Det förstnämnda förslaget innehåller bestämmelser om genomförande av en kontrollbesiktning. Föreskriften består dels av en del med övergripande bestämmelser om hur besiktningen skall genomföras, dels av bilagor med kontrollprogram där det närmare föreskrivs vilken metod som skall användas vid besiktningskontrollen. De andra förslaget, föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan, innehåller dels krav på att utrustningen skall kunna mäta och kontrollera en viss egenskap hos ett fordon eller specificerar en mätnoggrannhet, dels krav på att specifik kontrollutrustning används. Bakgrunden till förslagen är den proposition som regeringen inom kort avser att överlämna till riksdagen och som innehåller lagändringar som är nödvändiga för att genomföra en omreglering av besiktningsverksamheten.