Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning

I remissen föreslås ändringar av Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:84) om kontrollbesiktning. Stora delar av förslaget föranleds av Kommissionens direktiv 2010/48/EU. I den upprättade konsekvensutredningen anges att syftet med förslaget är att ange närmare bestämmelser om hur kontrollbesiktning av fordon ska genomföras. I förslaget föreslås bl.a. nya krav på vilka fordonskomponenter och system som ska kontrolleras, vilka metoder som ska användas för kontroll samt hur vissa brister ska bedömas. Företag som berörs av förslagen är bl.a. ackrediterade fordonsbesiktningsföretag, ackrediterade verkstäder, företag som arbetar med utbildning och certifiering av besiktningstekniker, verkstäder som är ackrediterade för efterkontroll samt fordonstillverkare. Förslaget anges leda till ökad administration och andra ekonomiska effekter för berörda företag bl.a. vad gäller uppdatering av tekniska hjälpmedel och utbildning av besiktningstekniker.