Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om transport av last på fartyg och svenska terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast

I remissen föreslås att Sjöfartverkets föreskrifter och allmänna råd SJÖFS (2008:4) om transport av last ska upphävas och ersättas av de föreslagna föreskrifterna. En nyhet är regler om en lastsäkringsmanual med förenklat innehåll. Förslaget innebär även att de gällande kraven på lastsäkringsutrustningens skick och dimensionering av lastsäkringsarrangemang förtydligas. Syftet med förslaget är att få en säkrare hantering av last samt att införliva antagna ändringar i den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss i svensk rätt – SOLAS.