Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om alarmeringstjänst och flygräddningstjänst

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller nya föreskrifter som ska ersätta Transportstyrelsens nu gällande föreskrifter (TSFS 2010:111) om flygräddningstjänst. De föreslagna föreskrifterna gäller för de flygtrafikledningsenheter som utövar alarmeringstjänst för luftfart och för den som driver flygräddningscentralen. De föreslagna föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om förberedande åtgärder för kritiska lägen, vad som gäller under kritiska lägen samt efter ett kritiskt läge.

Ikraftträdandetidpunkt föreslås till den 1 oktober 2015, samtidigt ska då föreskrifter (TSFS 2010:111) om flygräddningstjänst upphöra att gälla.