Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:145) om trafikregler

Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifterna om trafikregler är en anpassning till ett den 27 maj 2008 fattat beslut av den internationella flygorganisationen International Civil Aviation Organisations (ICAO) om förändringar avseende uppgifterna i färdplansformatet. Förslaget innebär ändringar i hur man indikerar utrustning och dess användning ombord på flygplan. Tiden för tidigaste tillåten tid för inlämning av färdplan ändras till 120 timmar före flygning med krav på angivande av flygningens datum. Slutligen föreslås ändring av hur man beskriver signifikanta punkter för planerad flygväg samt ändringar i befintliga standardindikationer och införande av ett antal nya sådana indikationer.