Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om återföring av systemångor på bensinstationer

I remissen föreslås en ny föreskrift som är tänkt att ersätta Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon, senast ändrad genom TSFS 2012:63. Föreskriften innehåller bestämmelser om system för återföring av bensinångor till tankbil vid påfyllning av cistern på bensinstation, system för återföring av bensinångor vid tankning av motorfordon, kontroll av system för återföring av bensinångor innan ibruktagande, efter en större renovering, vid byte av cistern, rörledningar eller pump samt efter reparation, återkommande kontroll och egenkontroll av system för återföring av bensinångor samt tekniska krav och godkännandesystem för återföring av bensinångor.

I förhållande till nuvarande reglering föreslås att system för återföring av bensinångor ska kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan även före ibruktagande av systemet samt efter bl.a. genomförd reparation eller renovering. Vid vidare jämförelse ges Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) inte längre möjlighet att utföra de uppgifter som ankommer på ett ackrediterat kontrollorgan eller ackrediterat certifieringsorgan till dess att organ har ackrediterats för dessa uppgifter. Kraven för provning av utrustning och system för återföring av bensinångor har ändrats för att bättre stämma överens med dagens terminologi och metoder samt för att närma sig europeiskt tillvägagångssätt i avvaktan på beslut om gemensam standard. Genom förslaget ges också kontrollorgan typ C möjlighet att ackreditera sig som kontrollorgan för system för återföring av bensinångor i vissa fall. Det innebär att organ som renoverar och reparerar sådant system även får kontrollera det. Handlingar som enligt nuvarande reglering kan behöva skickas till Naturvårdsverket och till kommunernas miljönämnder föreslås istället enbart behöva skickas till Transportstyrelsen.

Taggar:

Bensinstationer