Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om barlastvattenhantering på fartyg, m.m.

I remissen föreslås nya föreskrifter om barlastvattenhantering på fartyg. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om barlastvattenhantering, installation av behandlingsystem, besiktning och certifikat, upprättande av barlastvattenhanteringsplan, förande av barlastvattendagbok, rapportering och avgifter samt om mottagning av sediment från barlastvattentankar. Barlastvattenhanteringsplaner ska omfatta bl.a. säkerhetsbestämmelser för fartyget och en beskrivning av rutiner för rapportering av olyckshändelser eller brister avseende hanteringen av fartygets barlastvatten. Bakgrunden till föreskrifterna är den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (barlastvattenkonventionen) som antogs i februari 2004. Sverige ratificerade konventionen den 24 november 2009. Syftet med bestämmelserna är att förhindra att främmande organismer sprids mellan olika platser med fartygs barlastvatten.