Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om bedrivande av tågtrafik

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om bedrivande av tågtrafik. Bestämmelserna följer av bilagan till kommissionens beslut 2012/757/EU av den 14 november 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om ändring av beslut 2007/756/EG (TSD-bilagan), senast ändrad genom kommissionens beslut 2013/710/EU. TSD-bilagan och kompletterande nationella bestämmelser föreslås gälla i den utsträckning som anges i föreskrifterna.

De föreslagna föreskrifterna innehåller specifikationer som rör personal, tåg och tågdrift, med ett antal säkerhetsrelaterade regler hänförliga till detta.