Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg

I slutet av april 2013 kommer riksdagen att besluta om lagen om bevakning ombord på svenskt fartyg. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. I lagen möjliggörs, efter ansökan om tillstånd, bevakning för att skydda fartyg, besättning, passagerare och last mot angrepp av utomstående personer. Transportstyrelsen föreslås bli ansvarig tillstånds- och tillsynsmyndighet med föreskriftsrätt. Remissen innehåller förslag till föreskrifter som reglerar detaljer kring ansökan om tillstånd, skottställning av skjutvapen samt incidentrapportering till Transportstyrelsen.