Yttrande över transportstyrelsens förslag till föreskrifter om enskilt godkännande

Syftet med de föreslagna föreskrifterna anges vara att närmare beskriva förfarandet vid enskilt godkännande av nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon. Förfarandet kommer att ersätta nuvarande system med godkännande genom registreringsbesiktning enligt den äldre fordonsförordningen (2002:925). Förslaget är en följd av artikel 24 i ramdirektivet 2007/46/EG och de ändringar i fordonslagen (2002:574) som har föranletts av nämnda artikel. I den upprättade konsekvensutredningen anges att ett nytt moment införs jämfört med dagens system med godkännande genom registreringsbesiktning, nämligen att ansökan om enskilt godkännande måste göras innan provning hos besiktningsorganet kan genomföras. Detta moment anges endast medföra en försumbar ökning av de administrativa kostnaderna.