Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om flygvädertjänst (MET)

Flygväder är en tjänst som utgör en del av flygtrafiktjänsten och innefattar observationer, prognoser, övervakning, delgivning och rapportering av flygväderförhållanden. Ansvaret för svensk flygvädertjänst låg tidigare på Luftfartsstyrelsen (dessförinnan hos Luftfartsverket) men har nu övergått till Transportstyrelsen. Det remitterade förslaget innebär bland annat en överföring av det nu gällande regelverket till Transportstyrelsens författningssamling samt en anpassning av regelverket till EU-lagstiftning och till internationella överenskommelser på området. I förhållande till nuvarande reglering innebär förslaget bl.a. att föreskrifterna uppdateras så att leverantörer av flygvädertjänst ska uppfylla tillämpliga standarder och rekommendationer i ICAO:s (International Civil Avation Organisation) Annex 3 till och med ändring 75 (tidigare till och med ändring 73).

 De företag som berörs av förslaget är leverantörer av flygvädertjänst, flygtrafikledningsenheter, de som driver flygplatser och flygoperatörer.