Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om förarbevis och kompletterande intyg, m.m.

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om förarbevis och kompletterande intyg (förslag 1), föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:XXX) om behörighet för lokförare (förslag 2), föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (XX:XX) om behörighet för lokförare (förslag 3) samt föreskrifter om register över förarbevis, kompletterande intyg och tillståndshavare (förslag 4). Förslagen är en följd av det s.k. lokförardirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen) och det förslag till lag om behörighet för lokförare som har presenterats i regeringens prop. 2010/11:122.

Lokförardirektivet innehåller bestämmelser om en gemensam modell för behörighetsprövning av lokförare inom EU. Denna modell bygger på att en lokförare ska inneha två typer av handlingar, dels ett förarbevis och dels ett kompletterande intyg. I förslag 1 anges att förarbeviset ska utfärdas av Transportstyrelsen och styrka att föraren uppfyller grundläggande krav på fysisk och psykisk lämplighet, skolutbildning samt allmänna yrkeskvalifikationer. Det kompletterande intyget ska utfärdas av arbetsgivaren och ange vilken typ av tåg som lokförarens behörighet omfattar.

I förslag 2 finns bestämmelser om förarutbildning och prov, tillstånd för utbildningssamordnare och examinatorer samt hur utbildningen ska utformas för att tillgodose de krav på dels allmänna yrkeskvalifikationer som krävs för utfärdande av förarbevis, dels kunskap som krävs för utfärdande av ett kompletterande intyg. Vidare innehåller förslag 2 bl.a. krav på att utbildningssamordnare ska upprätta ett system för att säkerställa kvaliteten i utbildningen samt att examinatorer ska upprätta dokumenterade förfaranden för att säkerställa kvaliteten i sin verksamhet. Förslag 3 innehåller bestämmelser om hälsokrav, hälsoundersökningar och hälsokontroller. Slutligen anges i förslag 4 krav på register över förarbevis, kompletterande intyg och tillståndshavare.