Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Genom antagandet av Kommissionens direktiv 2014/82/EU i juni 2014 har det tidigare s.k. lokförardirektivet ändrats och förtydligats. Det innebär att Transportstyrelsens föreskrifter om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare, som meddelats för att genomföra lokförardirektivet, behöver justeras i enlighet med de ändringar som gjorts. Transportstyrelsens remiss innehåller förslag på ändringar i 2 kap. 3-4 § § rörande allmänna yrkeskunskaper för förarbevis samt i 2 kap. 7 § rörande krav på språkkunskaper. Bakgrunden till att lokförardirektivet ändades var att det syfte direktivet antogs utifrån, att behörighetsprövningen av lokförare ska vara harmoniserad mellan medlemsstaterna och att rörligheten mellan medlemsstater och mellan olika arbetsgivare underlättas, inte ansågs uppfyllt. Enligt Transportstyrelsen visade det sig nämligen när lokförardirektivet skulle genomföras i medlemsstaterna att vissa krav gällande förarbevis och kompletterande intyg var oklara, vilket innebar stort tolkningsutrymme och att reglerna skiljer sig åt för mycket mellan medlemsstaterna.

Taggar:

lokförare