Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om luftfartsskydd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Det remitterade förslaget anges till största del vara en följd av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (luftfartsskyddsförordningen) samt kommissionens beslut K(2015)8005. Det anges också att kraven i annex 17 av ”the Convention on International Civil Aviation – Security” (ICAO) huvudsakligen sammanfaller med kraven i luftfartsskyddsförordningen men att om ICAO innehåller unika krav måste dessa genomföras i svensk lagstiftning. Vidare anges det att sedan tidigare finns det i svensk reglering ett krav på att potentiellt störande passagerare ska genomgå en manuell kontroll och kontroll med handhållen metalldetektor, vilket är ett krav som går utöver förordningens krav. Detta krav föreslås behållas och dessutom förenas med ett krav på att potentiellt störande passagerares kabinbagage ska sökas igenom. I övrigt föreslås det att den svenska regleringen, som tidigare uppdelats på tolv olika föreskrifter, ska slås samman till en föreskrift.

Taggar:

luftfartskydd