Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om motorredskap

Transportstyrelsen har gjort en översyn av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:27) om motorredskap. Vid översynen har det framkommit att föreskrifterna på grund av ändringar och tillägg brister i överskådlighet samt att de hänvisar till standarder som inte längre används. Det finns även ett behov av språkliga korrigeringar. Transportstyrelsen har därför utarbetat ett förslag till nya föreskrifter som ska ersätta den nuvarande regleringen. Föreskrifterna innehåller krav på fordons beskaffenhet och utrustning, exempelvis beträffande avgas-, hjul- och bromssystem samt buller, styrning och belysning. Förslaget avses inte innebära några större materiella ändringar i förhållande till dagens regler.