Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar samt om ändring i föreskrifter (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tag i bruk 1 juli 2010 eller senare m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser dels nya föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar till följd av ändrade internationella regler, dels ändringar i fyra befintliga föreskrifter som rör sammankoppling av bilar och släpvagnar samt fordonstekniska krav och dessutom fordonsuppgifter i vägtrafikregistret.

Förslaget innehåller i huvudsak följande:

Ändringar av regler föreslås dels avseende hur kopplingskrafter ska beräknas för olika fordonståg, dels avseende regler om fastställande och kontroll av samt information om prestandavärde som anger det högsta tillåtna axelgruppstrycket som kopplingsanordningen är godkänd för. Ändringarna medför också att föreskrifterna kommer att omfatta både nationellt och utländskt registrerade fordonståg. Enligt förslaget ska även uppgift fastställas om fordonets högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt utifrån fordonets konstruktion och beskaffenhet.

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:17) om hopkoppling av bil och släpvagn upphör att gälla