Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om sjötrafiken på Göta kanal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser nya föreskrifter om sjötrafiken i Göta kanal varför tidigare föreskrifter (SJÖFS 1998:2) om sjötrafiken på Göta kanal upphävs. Enligt förslaget styrs reglerna om från detaljstyrning till att utformas som funktionsbaserade krav, vilket innebär att reglerna endast anger vad som ska uppnås och att det är upp till kanalhållaren att avgöra hur detta ska ske.

Enligt förslaget ska kanalens öppethållning regleras av kanalhållaren.
En ny definition av fartygsstorlek förs in.
Anmälningsplikten till kanalhållaren för fartyg eller fritidsfartyg över 24 meter gäller som förut, men en specificering av vad befälhavaren ska uppvisa för dokument flyttas till allmänna råd.
En maxhastighet på 5 knop (fart över grund) förs in i de grävda eller sprängda delarna av kanalen.
Anvisningar för slussning ska regleras av kanalhållaren.
Sådant som tidigare reglerats gällande avvikelserapporteringens omfattning, som ska rapporteras till kanalhållaren, flyttas nu till allmänna råd.
Koordinater och illustrationer förs in i föreskrifterna.
Anvisningar vid skada ska regleras av kanalhållaren.
Anvisningar för fjärrstyrda broar ska regleras av kanalhållaren.

I första hand avses farled 951, sträckorna Mem – Motala och Karlsborg – Sjötorp.

Taggar:

Göta kanal