Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad skepps- och maskindagbok samt journal

I syfte att förenkla fartygens administration innehåller de remitterade föreskrifterna förslag om att svenska fartyg i nationell fart och oberoende av bruttodräktighet ska få föra journal i stället för skeppseller maskindagbok. Vidare föreslås att befälhavaren själv ges möjlighet att bedöma vilka uppgifter som är relevanta att notera. Då dagbok eller journal även kan föras elektroniskt ska dessa enligt förslaget kunna signeras elektroniskt.