Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Energi” i järnvägssystemet för konventionella tåg

I remissen föreslås föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Energi” i järnvägssystemet för konventionella tåg. Förslaget är en följd av en planerad teknisk harmonisering på området som bl.a. syftar till att underlätta, förbättra och utveckla de internationella järnvägstrafiktjänsterna inom Europeiska unionen (EU). Tanken är att alla energisystem för järnvägar inom EU ska uppfylla vissa tekniska krav så att de är kombatibla med varandra. Detta anges underlätta järnvägstransporter över gränserna, eftersom tåg som färdas inom EU därmed inte kommer att behöva vara byggda för att klara olika energisystem. De för medlemsstaterna bindande tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet finns i ett beslut av Europeiska kommissionen vilket utgör en bilaga till de nu föreslagna föreskrifterna.