Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel – Lok och passagerarfordon” i järnvägssystemet för konventionella tåg, m.m.

Genom de föreslagna föreskrifterna implementeras EU-kommissionens beslut 2011/291/EU (TSD Lok och passagerarfordon) som behandlar tekniska specifikationer för driftskompatibilitet i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik. I Kommissionens beslut anges vilka tekniska krav ett delsystem ska uppfylla för att vara kompatibelt med övriga system. Gränsöverskridande järnvägstransporter måste i dag anpassas för olika nationella krav vilket är kostsamt och tidskrävande. Beslutet innebär i huvudsak att den som tillverkar eller modifierar ett nytt järnvägsfordon måste följa granskningsprocessen enligt direktiv 2008/57/EG (driftkompatibilitetsdirektivet) och TSD Lok och passagerarfordon. I Kommissionens beslut om TSD Lok och passagerarfordon ändras också reglerna om säkerhet i järnvägstunnlar på några punkter. Transportstyrelsen föreslår därför att Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2008:4) på området upphävs och ersätts av nya föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vad gäller säkerhet i järnvägstunnlar.