Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg. Föreskrifterna ska tillämpas då farligt gods medförs på och vid förberedelser inför flygningar med luftfartyg. Föreskrifterna gäller även flygplatser samt flygoperatörer, avsändare och andra som hanterar bagage, frakt eller post. Föreskrifterna gäller även exempelvis säkerhetspersonal som ska utföra säkerhetskontroller av passagerare, bagage, frakt eller post. Föreskriftsförslaget innehåller införlivande av Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284 AN/905), utgåva 2017-2018 (ICAO-TI) som anges gälla som Transportstyrelsens föreskrifter. I föreskriftsförslaget finns även regler för de möjligheter som finns för helikopteroperatörer, med godkännande att transportera farligt gods, att ansöka om tillstånd för transport av farligt gods som är tillåtet enligt ICAO-TI.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 21 maj 2018. Vid ikraftträdandet av föreskrifterna upphävs Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:23) om medförande av farligt gods. För säkerhetspersonal som ska utföra säkerhetskontroller av passagerare, bagage och frakt ska föreskrifterna börja tillämpas den 21 november 2018.

Regelrådets yttrande omfattar endast de delar av förslaget där förslagsställaren har nationellt handlingsutrymme att utforma förslaget. De delar av förslaget som, såvitt Regelrådet kan bedöma, är en direkt följd av ICAO-TI omfattas därmed inte av Regelrådets yttrande. Förslaget om utbildningskrav av säkerhetskontrollanter på flygplatser omfattas därför inte av Regelrådets yttrande.