Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om vakthållning, m.m.

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter som ska ersätta Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:7) om vakthållning. Vidare föreslås följdändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning. I de föreslagna föreskrifterna om vakthållning finns flera bestämmelser som ger upphov till administrativa kostnader för de företag som berörs (t.ex. 4 kap. 6–8, 27 och 32 §§ samt 9 kap. 4 §).

Taggar:

vakthållning