Yttrande över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om finsk-svensk isklass

Nu föreslagna ändringar är resultatet av ett finsk-svenskt samarbete inom området. Ändringarna innebär reviderade krav på propellrar, axlar och växlar för fartyg för vilka nybyggnadskontrakt tecknats efter utgången av år 2009. Enligt Transportstyrelsen medför förslaget inte några administrativa kostnader. Regelrådet delar denna uppfattning.

Regelrådet anser att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.