Yttrande över Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg respektive tunnelbana och spårväg

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Transportstyrelsen föreslår nya föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen samt nya föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg. Samtidigt föreslås ett upphävande av Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (BV-FS 2000:4, senast ändrad genom TSFS 2013:50) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

Förslaget till föreskrifter renodlar bestämmelser till att endast omfatta hälsokrav och krav på hälsoundersökning. Kraven harmoniseras med andra regleringars krav på hälsa och hälsoundersökning, t.ex. kraven i EU-förordningen om tekniska specifikationer för delsystemet drift och trafikledning i EU:s järnvägssystem (TSD Drift). Några krav i nuvarande föreskrifter har tagits bort eftersom det förekommit dubbelreglering och andra krav har tydliggjorts. Den största substantiella förändringen är att läkaren föreslås göra en bedömning av en sjukdoms konsekvenser i förhållande till den typ av arbetsuppgifter som är av betydelse för trafiksäkerheten i stället för dagens regler där sjukdomen i sig utgör ett hinder för sådana arbetsuppgifter.

Säkerhetskritiska arbetsuppgifter innehåller funktioner som t.ex. framförande av fordon, leda eller övervaka spårtrafik, bedöma fordon eller spåranläggningar och utförs av t.ex. tågklarerare, tågledare, besiktningsman, signalsäkerhetskontrollant, trafikbiträde, tillsyningsman, konduktör och tågvarnare. Med konsekvenser som innebär en trafiksäkerhetsrisk avses t.ex. påverkan på medvetandet, nedsatt uppmärksamhet eller koncentration, plötslig förlust av funktionsförmågan, nedsatt balans eller koordination och betydande begränsning av rörligheten. Det finns i föreskrifterna närmare bestämmelser om vissa sjukdomstillstånd, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd, demens och andra kognitiva störningar, psykiska sjukdomar, droger, hörsel och syn.