Yttrande över Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276), vägmärkesförordningen (2007:90) och militärtrafikförordningen (2009:212). Det föreslås bland annat bestämmelser om hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar kan inkluderas i miljözonbestämmelserna. Förslaget innebär att dagens bestämmelser om miljözoner kompletteras med två nya miljözoner, klass 2 där personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar endast får föras om motorn uppfyller kraven för Euro 6 för fordon med kompressionsmotor eller lägst Euro 5 för andra förbränningsmotorer. Miljözon klass 3 innebär att lätta motorfordon endast får föras om de är klassificerade enligt utsläppsklass el eller drivs av vätgas. Det anges att det är kommunen som ska bemyndigas att föreskriva och pröva undantag. Bestämmelserna om miljözoner blir därför till stor del endast tillämpliga om kommunen väljer att föreskriva att ett visst miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon. Därutöver föreslås att två nya anvisningsmärken införs för utmärkning av en miljözon samt att trafik på väg och i terräng vid militär operation och militär övning m.m. undantas från miljözonsbestämmelser.

I remissen presenteras även en fallstudie utifrån de ändringar som föreslås i trafikförordningen (1998:1276). Fallstudien ska, enligt förslagsställaren, ge en bild av vilka konsekvenserna kan bli om miljözoner införs i Stockholms kommun år 2020.

 

Taggar:

miljözoner