Yttrande över Transportstyrelsens remiss av föreskrifter om underhåll, tillverkning m.m. av flygmateriel (materialbestämmelser)

Transportstyrelsen föreslår sex nya föreskrifter på luftvärdighetsområdet. Tidigare reglering bestod av de s.k. BCL-M-bestämmelserna (materielbestämmelserna) men till följd av EU-förordningar på området finns enligt remissen behov av att revidera dessa äldre bestämmelser. Likaså finns det ett behov att se över den delen av bestämmelserna som inte berörs av EU-förordningarna. Enligt remissen föreslås inga strängare krav utan istället görs förenklingar och lättnader där det finns möjlighet.

Samtliga BCL-M-bestämmelser omfattas av revideringen som görs i olika steg. Den 1 augusti 2012 genomfördes det första steget då 22 gamla föreskrifter blev åtta nya. Det andra steget, som denna remiss avser, består av att fyra äldre bestämmelser upphävs samt att förtydliganden görs i två av de föreskrifter som trädde i kraft den 1 augusti 2012.

De föreskrifter som föreslås är följande:

–          Föreskrifter och allmänna råd om underhåll, reparation och modifiering av flygmateriel

–          Föreskrifter om dokumentationskrav för luftfartyg

–          Föreskrifter om flyghandbok och checklista för luftfartyg

–          Föreskrifter om godkännande av organisationer för underhåll av flygmateriel

–          Föreskrifter och allmänna råd om luftfartygs massa och balans

–          Föreskrifter om registrering av luftfartyg m.m.

I samtliga föreskrifter förutom föreskrifterna om registrering av luftfartyg m.m. begränsas tillämpningsområdet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftsäkerhet. Föreskrifterna ska endast tillämpas i de fall förordningen inte gör det, vilket innebär att den kommersiella sektorn till stor del undantas. Föreskrifterna om registrering av luftfartyg m.m. ska dock tillämpas på alla registreringar av luftfartyg i det svenska luftfartygsregistret och vid anteckning i bihanget till luftfartygsregistret. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014.

Taggar:

flygmateriiel