Yttrande över Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i fordonsförordningen (2009:211), trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och förordningen (1975:48) om upphävande av kungörelsen (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap.

Förslaget avser genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordon och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU om avseende registreringsbevis för fordon och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen.

I förslaget behandlas vilka besiktningsintervall som ska tillämpas för personbilar och lätta lastbilar, vilken myndighet som bör vara nationell kontaktpunkt enligt de EU-direktiv som förslaget syftar till att genomföra. Vidare finns förslag om hur man i Sverige ska uppnå det för EU:s medlemsländer gemensamma målet att minst 5 procent av det antal tunga fordon som finns registrerade i ett medlemsland ska bli föremål för s.k. flygande besiktning. Vidare finns förslag avseende krav på utrustning för kontrollenheter samt krav på kompetens och utbildning för inspektörer.

Regelrådets granskning fokuserar på de delar av förslaget som bedöms beröra företag.

 

Taggar:

bilbesiktning