Yttrande över Transportsyrelsens förslag till nya föreskrifter om färd med lång odelbar last samt föreskrifter om färd med bred odelbar last

Trafikförordningen (1998:1276) innehåller bestämmelser om högsta tillåtna bredd och längd för transporter på vägar som inte är enskilda. Transportstyrelsen har rätt att efter ansökan medge undantag från dessa villkor. I remissen föreslås att den som utför transporter som är förenliga med villkoren om bredd och längd i de föreslagna föreskrifterna inte ska behöva ansöka om undantag. De föreslagna föreskrifterna om bred odelbar last ersätter Vägverkets föreskrifter (VVFS 2005:102) om transport av bred odelbar last. Föreskrifterna om lång last har inte någon tidigare motsvarighet och medför att antalet ansökningar om undantag avseende sådan last minskar. Med hänsyn till detta och då förslagen i övrigt inte synes leda till några administrativa kostnader tillstyrker Regelrådet förslagen.