Yttrande över Tullverkets förslag till ändring, borttag och tillägg av kapitel 4, 5 och 6 i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån bransch, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och regleringens påverkan på företag i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet samt särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning bristfällig.

Sammantaget är beskrivningarna av vilka företag som berörs samt hur företagen påverkas i form av kostnader, tidsåtgång och verksamhet mycket kortfattade och hade kunnat utvecklats avsevärt. I dessa redogörelser finns det inte tillräckligt mycket information för att Regelrådet ska kunna bilda sig en uppfattning om förslagens effekter för berörda företag, varför konsekvensutredningen i sin helhet bedöms som bristfällig.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag