Yttrande över Tullverkets förslag till ändringar i TFS 1994:54 om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan m.m.

Regelrådet tillstyrker de föreslagna ändringarna vilka torde minska företagens administrativa kostnader.

Konsekvensutredning saknar en närmare motivering till att det inte skett någon genomgång av ändringarnas effekter för företag i enlighet med 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  I denna del är konsekvensutredningen bristfällig.