Yttrande över Tullverkets förslag till ändringar i TFS 2016:2 (tullordningen)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet konstaterar att förslaget är en följd av att nya EU-regler träder i kraft och uppfattar att övergången till en digital hantering av tullstatusbevisen på sikt bör leda till minskade kostnader för företagen och ett enklare förfarande. Regelrådet finner att förslagets syfte och bakgrund är tydliga, detsamma gäller beskrivningen av effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, behov av speciella informationsinsatser, särskilda hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och berörda företag utifrån bransch, varför Regelrådet finner att dessa aspekter är godtagbara. Konsekvensutredningen saknar en beskrivning av påverkan på företagen i andra avseenden. Regelrådet finner inget som uppenbart talar för att det blir en sådan påverkan, varför avsaknaden av en sådan beskrivning i detta fall är godtagbar. Regelrådet konstaterar att en beskrivning av alternativa lösningar saknas. I detta fall är det uppenbart att förslaget är en direkt följd av EU-lagstiftning varför denna avsaknad inte är någon större brist, men Regelrådet finner likväl att det hade varit önskvärt med en kompletterande beskrivning från Tullverket. Denna aspekt bedöms således som godtagbar trots önskvärda förtydliganden.

Regelrådet finner dock att det utifrån beskrivningen av berörda företag inte går att bilda sig en uppfattning av vilka företag som berörs, antalet företag eller storleken på dessa. Vidare konstaterar Regelrådet att Tullverket, trots att man konstaterar att förslaget bör leda till små kostnader för berörda företag, ändå beskriver att förslaget kan medföra vissa kostnader relaterat till bland annat att nya rutiner kan komma att införas och att personal måste läras upp. Utifrån denna information är det svårt att bilda sig en uppfattning av vilka effekter som förslaget kan väntas innebära för företagen, dels i form av initiala kostnader, dels hur dessa förhåller sig till de förväntade kostnadsbesparingar som förslaget i längden kan väntas leda till. Vidare uppfattar Regelrådet att förslaget även innebär att vissa justeringar görs i en bilaga till tullordningen som reglerar vilka uppgifter som ska uppges i tullstatusbevisen. Detta förslag beskrivs väldigt sparsamt i konsekvensutredningen varför det också är svårt för Regelrådet att bilda sig en uppfattning även om detta förslags effekter för företagen. Regelrådet finner därför att beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek samt påverkan på företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet är bristfälliga. En följd av svårigheterna att utläsa förslagets effekter för företagen innebär även att det är svårt för Regelrådet att bilda sig en uppfattning om förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag samt särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Regelrådet finner därför att även beskrivningarna av dessa aspekter är bristfälliga.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag