Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrift om anmälan till Tullverket vid utförsel m.m. av krigsmaterial

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till Tullverkets föreskrifter (TFS 2017:XX) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmaterial. De nya förskrifterna ska ersätta nu gällande föreskriften TFS 1997:35. Förändringen anges återspegla att den nya tullkodexen trätt i kraft samt för att uppnå en språklig modernisering av föreskriften.