Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om tullfrihet

För att tullfrihet ska kunna beviljas krävs att vissa villkor är uppfyllda. Tullverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om tullfrihet bygger på rådets förordning (EG) 1186/2009 och innehåller bestämmelser om vilka uppgifter och handlingar som ska lämnas till Tullverket vid begäran om tullfrihet. Bakgrunden till förslaget är att Tullverket har gjort en översyn över befintliga regler på området och funnit att det finns ett behov av att komplettera och ändra föreskrifterna för att möta kraven om enkla och tidsenliga regler. Föreskriftsförslaget är ett nytryck vilket innebär att alla bestämmelser – även de som inte ändras – kommer att återges. I vissa fall införs ytterligare uppgiftskrav men i första hand utgörs föreslagna ändringar av förtydliganden, förenklingar och språkliga förändringar.