Yttrande över Tullverkets förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska börja tillämpas den 1 maj 2016. Kommissionen har även beslutat om en kompletteringsförordning, en genomförandeförordning och en övergångsförordning. Övergångsförordningen innebär att vissa delar av förordningen inte kommer att börja tillämpas den

1 maj 2016 utan någon gång under perioden 2016 – 2020. Med anledning av den nya tullkodexen har en ny tullag föreslagits som föreslås träda i kraft den 1 maj 2016. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. innehåller kompletterande föreskrifter till tullagstiftningen. Föreskrifterna behöver nu anpassas till den tullagstiftning som börjar gälla den 1 maj 2016.

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (TFS 2016:00) om en tullordning. Regeringen har ännu inte presenterat en tullförordning vilket innebär att det inte är bestämt vilka bemyndigande Tullverket kommer att få. Tullverket har därför värderat bestämmelserna i nuvarande föreskrift i skenet av den nya tullagstiftningen. Detta har resulterat i att ett stort antal bestämmelser tas bort på grund av att de inte längre kan tillämpas eller på grund av att de regleras i överordnad lagstiftning på EU-nivå eller nationell nivå. Strukturen i förslaget till föreskrifterna ska i stort följa tullkodexen och tullagen. Föreskrifterna kommer att behöva ändras och kompletteras vartefter att bestämmelserna i kompletteringsförordningen och genomförandeförordningen börjar tillämpas.

 

Taggar:

Tullordning