Yttrande över Tullverkets förslag till föreskriftsändring gällande kapitel 6 i Tullordningen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal och bransch, påverkan på företagens administrativa kostnader, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, regleringens påverkan på företagen i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån storlek och påverkan på företagens andra kostnader och verksamhet bristfällig.

Regelrådet konstaterar att förslaget är en följd av att en EU-reglering träder i kraft och finner att Tullverket på ett tydligt vis redogör för att förslaget särskilt kan påverka små företag och konkurrensförhållandena för berörda företag. Regelrådet finner att det är olyckligt att ett förslag som syftar till att harmonisera regelverk i EU och som har en potential att leda till förenkling också sannolikt kan komma att innebära högre kostnader för små företag och en risk att viss transport flyttas från järnväg till andra transportslag. Regelrådet konstaterar också att Tullverket bedömer att regleringen kommer leda till en bättre möjlighet för berörda aktörer att säkerställa tullövervakningen under transport och lossning samt ett korrekt genomförande av sin tullverksamhet. Trots att vissa delaspekter hade kunnat redovisas mer utförligt så finner Regelrådet att Tullverket på ett tydligt sätt redovisar vilka effekter som förslaget kan medföra för berörda företag.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag