Yttrande över Två frågor om taxi-prisuppgiftsskyldigheten och ålderskravet för taxilegitimation

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslagsställaren har godtagbart beskrivit bland annat bakgrund och syfte. Även viss beskrivning finns av företagens bransch och vilka effekter som uppstår om ingen reglering kommer till stånd samt särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Däremot har analys av bland annat alternativa lösningar och EU-rätt och påverkan på konkurrens inte återfunnits i konsekvensutredningen. I konsekvensutredningen saknas resonemang om flera delaspekter. Det saknas även motiveringar och i förekommande fall även beräkningar gällande kostnader. I detta specifika fall är de nya reglerna utformade i enlighet med branschens egna förslag och kan ses som gynnande för branschen. Därmed kan Regelrådet överse med frånvaron av många av de obligatoriska kraven som ställs på konsekvensutredningar, men vill samtidigt påpeka att det hade varit önskvärt att en mer utförlig konsekvensanalys hade bifogats.

Trots att vissa punkter inte återfinns i konsekvensutredningen finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag