Yttrande över Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till läkemedelsförmånslag och förslag till lag om läkemedelsråd och läkemedelskommittéer. Vidare lämnas förslag till ändring i smittskyddslagen (1994:168), mervärdesskattelagen (1994:200), apoteksdatalagen (2009:367), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), läkemedelslagen (2015:315) samt lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Det föreslås också ändring i lagen om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Därutöver föreslås en ny läkemedelsförmånsförordning och ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Det föreslås också ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2019:641), förordningen (2013:1031) med instruktion för Socialstyrelsen samt ändring i läkemedelsförordningen (2015:458).

I sak anges förslagen innebära bland annat följande. Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner och förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner föreslås upphävas och ersättas av ny läkemedelsförmånslag och läkemedelsförmånsförordning. I den nya lagen ska bland annat förutsättningarna för att ingå i olika typer av rabatt- och återbäringsavtal för varor inom förmånerna klargöras. Såväl lag som förordning anges också innehålla skärpta krav på transparens, bland annat genom större öppenhet i öppenvårdsapotekens prissättning och ökade krav på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att offentliggöra information om pågående ärenden. Den nya lagen om läkemedelskommittéer och läkemedelsråd (som föreslås ersätta en befintlig lag[1]) innehåller, förutom redan gällande krav på regionala läkemedelskommittéer, ett krav på ett landstingsgemensamt läkemedelsråd som på nationell nivå ska verka för en tillförlitlig, rationell och jämlik läkemedelsanvändning. Förändring i lagen om nationell läkemedelslista och förordning med instruktion för E-hälsomyndigheten anges stärka E-hälsomyndighetens stöd till landstingen med ersättning till öppenvårdsapoteken. Överföring av sekretess från TLV till landstingen utökas för att underlätta överläggningar om ett läkemedel eller en förbrukningsartikel inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. Förbrukningsartiklar som ingår i läkemedelsförmånerna ska undantas från mervärdesskatt på samma villkor som läkemedel. Läkemedelsverket ska få i uppgift att upprätta tidiga kunskapsunderlag om nya läkemedel. Vissa nya uppgifter föreslås även läggas på andra myndigheter. Det föreslås att landstingens kostnader för förskrivningsläkemedel ska föras in i det kommunalekonomiska utjämningssystemet.

[1] Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer.