Yttrande över UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag på lagändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner (UCITS V-direktivet). Ändringar föreslås huvudsakligen i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Det föreslås att fondbolag gentemot sina anställda ska upprätta en ersättningspolicy som är förenlig med och främjande av en sund och effektiv riskhantering. Det föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer ska meddela föreskrifter om detta samt reglera utformningen av ersättningssystemen. Det föreslås också att befintliga författningar som reglerar informationsbroschyrer, årsberättelse och faktablad ska kompletteras på så sätt att även upplysningar om ersättningar och ersättningspolicy ska framgå.

Vidare föreslås det regler om vilka enheter som får utgöra förvaringsinstitut samt vilka uppgifter dessa institut ska sköta och under vilka omständigheter uppgifter får delegeras. I det fallet institutet förlorar instrument eller orsakar annan skada föreslås också regler om skadestånd. De regler som föreslås kring förvaringsinstituten avser att göra dessa avskilda från verksamheter vars intressen kan komma i konflikt med fondbolagets, fondens eller andelsägarnas intressen. Vidare föreslås det att förvaringsinstuten ska depåförvara alla finansiella instrument och kontrollera fondens äganderätt till dess tillgångar samt upprätthålla ett register över dem. Det föreslås även bestämmelser som gör det möjligt för förvaringsinstitut att uppdra kontrollen av äganderätt och registerföringen till andra samt regler om vad de företag som delegerats uppgifter får göra för fondens räkning. Regler om förvaringsinstitutens ansvar gentemot fonden eller andelsägarna föreslås också.

Det föreslås regler om att utöka behöriga myndigheters tillsynsbefogenheter och krav på att myndigheter, fondbolag och förvaringsinstitut ska ha effektiva system för rapportering av regelöverträdelser.

Det föreslås också att Finansinspektionen (FI) ska få befogenhet att ingripa mot förvaringsinstitut som överträtt vissa bestämmelser. FI ska också få befogenhet att meddela sanktioner mot styrelseledamöter eller verkställande direktör vid vissa allvarliga överträdelser.