Yttrande över Uppdrag att utreda en modernare utbildning för yrkesförarkompetens

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet noterar att branschen själv har efterlyst dessa regelförändringar. Reglerna är valbara och innebär möjligheter för företag som önskar modernisera sina företag till att omfamna den nya tekniken.

Regelrådet finner att samtliga delaspekter har beskrivits på ett godtagbart sätt.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag