Yttrande över Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till förordning om företagens uppgiftslämnande.

Utredningen hade ursprungligen i uppdrag att presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång ochtill ett ställe. I uppdraget ingick att redovisa bland annat de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa ett system där uppgifter kan användas av flera myndigheter och leda till ett informationsutbyte mellan myndigheterna. Förslagen ska särskilt beakta hur denna samordning kan organiseras och hur en god och enhetlig beskrivning av uppgiftskraven i ett uppgiftskravsregister kan vidmakthållas (dir. 2012:35). Ett antal tidigare redovisningar har gjorts före det nu aktuella slutbetänkandet. I sitt senaste tilläggsdirektiv beslutat den 28 november 2014 (dir. 2013:111) fick utredningen i uppdrag att förbereda och genomföra de åtgärder som krävs för att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. Målsättningen var att ett system för företagens uppgiftslämnande ska finnas på plats senast under första halvåret 2015. Tilläggsdirektiven angav att utredningen ska vidareutveckla prototypen inför användandet i ett fullskaligt system.

Utredningens genomförandearbete anges ha resulterat i Uppgiftslämnarservice för företagen som kommer innebära att

• företagen genom en e-tjänst på verksamt.se får en överblick över vilka uppgiftskrav från olika myndigheter som angår den egna verksamheten (En tjänst på verksamt.se)

• företagen genom en e-tjänst på verksamt.se får en presentation av företagets grundläggande uppgifter som hämtats från olika myndigheter samt information om hur uppgifter kan ändras (En tjänst på verksamt.se)

• företagen får ett meddelande av myndigheterna via Mina meddelanden när företaget är skyldigt att fullgöra ett uppgiftskrav (Aviseringstjänst i Mina meddelanden)

• myndigheterna samordnar grundläggande uppgifter om företagen i samband med företagens uppgiftslämnande (i Sammansatta bastjänsten)

• myndigheterna kartlägger sina uppgiftskrav i ett Uppgiftskravsregister (Uppgiftskravstjänsten)

• myndigheter åläggs att aktivt verka för att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande (Förenklingsarbete).