Yttrande över Upphovsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt

Betänkandet innehåller förslag till ändringar i dels 3 och 3 a kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, dels lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister. Förslagen innehåller bl.a. bestämmelser om avtal, avtalslicenser, upphovsmäns rättigheter och rättsinnehavares skyldigheter samt kodifiering av den i praxis och doktrin utvecklade s.k. tumregeln om arbetsgivares rätt till verk som skapats i anställningsförhållanden. Huvudsyftet med förslagen är att förtydliga de bestämmelser som reglerar överlåtelser/upplåtelser av upphovsrätt och avtalslicenser.