Yttrande över Utbildningsdepartementets betänkande Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

I remissen föreslås en ny lag om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare kombinerad med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vidare föreslås lag om ändring i lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och lag om ändring i skollagen(2010:800), lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen, lag om ändring i semesterlagen (1977:480), lag om ändring i lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare, lag om ändring i arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262), lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) och lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Slutligen föreslås ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och förordningen (2010:1030) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare. Tidpunkten för ikraftträdande för författningsförslagen föreslås vara den 1 januari 2016.

Syftet med förslagen är främst att föreslå hur valfrihet och individuell anpassning kan ökas inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) och att överväga om all utbildning i svenska språket för vuxna invandrare i framtiden bör ges inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Förslag lämnas inom fyra huvudsakliga områden: sfi som en del av komvux, sfi-peng, valfrihet inom komvux samt sfi för den s.k. etableringsgruppen. Förslaget om sfi som kommunal vuxenutbildning innebär att sfi skulle upphöra som särskild undervisningsform och integreras med annan kommunal vuxenutbildning.

Sfi-peng innebär ett valfrihetssystem för sfi som regleras i skollagen och att prövningen av om en enskild utbildningsanordnare ska bedriva sfi ska göras av en statlig myndighet. En konsekvens av valfrihetssystemet är att enskilda utbildningsanordnare i betydligt högre utsträckning än tidigare kan välja att utforma sin verksamhet efter egna idéer. En person som är mottagen till utbildningen har rätt att delta i sfi hos en enskild utbildningsanordnare som har godkänts som huvudman för sfi oavsett var i landet denne bedriver sin verksamhet. Huvudmannen ersätts genom ett bidrag (sfi-peng) från elevens hemkommun. Kommuner har idag möjlighet att upphandla sfi enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). De företag som idag bedriver sfi har betygsrätt men är inte huvudmän för sfi. I enlighet med förslaget kan utbildningsanordnare stället vända sig till den statliga myndigheten för att efter prövning och godkännande som huvudman för sfi bedriva sin verksamhet i hela landet. Att ett företag blir huvudman för sfi, för med sig att företaget måste utveckla de ansvarsområden som kommunen idag ansvarar för. Sfi-pengen kopplas vidare till att eleven ska genomföra olika kursmoment på ett godkänt sätt inom en viss tid vilket skiljer sig från dagens ersättningssystem som är kopplat till ersättning för verksamhet.

Förslaget om valfrihet inom komvux innebär att ett liknande system som för Sfi-pengen skulle tillämpas för all kommunal vuxenutbildning. Sfi för etableringsgruppen innebär att man skulle möjliggöra för Arbetsförmedlingen att upphandla sfi tillsammans med arbetsmarknadspolitiska åtgärder för etableringsgruppen.