Yttrande över Utbildningsdepartementets förslag till ändring av skollagen (2010:800)

I remissen föreslås att kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 införs, att användning av bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1 görs obligatorisk, samt att betyg ska införas från och med årskurs 4 i grundskolan. Det föreslås att detta ska gälla även skolformer som motsvarar grundskolan.

Vad gäller kunskapskraven i läsförståelse från årskurs 1 finns inga författningsförslag i remissen utan det föreslås endast att Skolverket ska ta fram dessa kunskapskrav. Vad gäller bedömningsstödet föreslås en författningsändring i skollagen med innebörden att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän inom skolväsendet att använda bedömningsstöd i skolan. Vad gäller betyg från årskurs fyra föreslås ändringar i skollagen som möjliggör detta.