Yttrande över Utbildningsdepartementets förslag till ändring i förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.

Enligt förslaget blir skolhuvudmän skyldiga att överlämna kopior av rättade elevlösningar av prov som har genomförts i skolan. Syftet med förslaget är att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning av de nationella proven. I den upprättade konsekvensutredningen anförs – utifrån ett antagande om att de flesta skolhuvudmännen kommer att följa Skolinspektionens anmaning att sända in kopior till myndigheten oavsett om uppgiftsskyldighet införs eller inte – att förslaget inte medför någon skillnad i kostnader. Även om detta antagande kan ifrågasättas kan Regelrådet inte finna annat än att den föreslagna uppgiftsskyldigheten är en lämplig lösning och tillstyrker därför förslaget.