Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

I remissen föreslås ändring i skollagen (2010:800), lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) och förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Genom förslaget ska legitimation kunna meddelas direkt efter en lärar- eller förskollärarexamen. En genomförd introduktionsperiod och kravet på lämplighet att bedriva undervisning ska alltså inte längre vara ett villkor för legitimation. I stället ska en huvudman som anställer en lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen som huvudregel vara skyldig att se till att läraren eller förskolläraren genomför en introduktionsperiod i omedelbar anslutning till anställningens påbörjande, om inte läraren eller förskolläraren tidigare har genomfört en sådan period. Därutöver ställs utökade krav för den mentor som ska ge stöd till läraren eller förskolläraren under introduktionsperioden genom att mentorn ska ha tillräcklig erfarenhet för uppgiften.