Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

I utbildningsdepartementets promemoria föreslås ny förordning om nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (förordningen om referensram) och en ny lag om avgift för ansökan avseende kvalifikationer för livslångt lärande. Förslaget innehåller även ändringar i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, högskolelagen (1992:1434) och förordningen (2008:991) med instruktioner för Överklagandenämnden för högskolan. Förslaget grundar sig på Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande av den 23 april 2008 (EUT C 111, 6.5.2008). Referensramens syfte är att vara ett översättningsverktyg för kvalifikationer utfärdade i olika länder. Rekommendationen är inte bindande.

Den centrala delen av förslaget avser förordningen om referensram. Förslaget innebär att den som utfärdar en kvalifikation ska få ansöka om att få ett beslut om vilken nivå kvalifikationen motsvarar i referensramen. En förutsättning för att en kvalifikation ska tilldelas en nivå är att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Ansökan prövas av Myndigheten för yrkeshögskola (MYH). Ett eventuellt beslut om kvalifikationsnivå gäller i 10 år och under denna tid ska MYH granska om utfärdaren av kvalifikationen alltjämt upprätthåller nivån samt arbetar systematiskt med kvalitetsarbete. Om bifall meddelas efter ansökan så inträder även en skyldighet att lämna uppgifter till MYH så att deras granskning kan bedrivas. Vad gäller kvalifikationer som idag är författningsreglerade, kvalitetssäkrade och vars resultat av lärande anges i författningsregleringen, exempelvis gymnasie-, yrkeshögskola- och högskoleexamen, föreslås att nivån på dessa anges direkt i förordningen.