Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Riksinternatskolor

Syftet med förslaget är att dagens tre riksinternatskolor ska få samma ställning som andra fristående skolor och att regler för statsbidrag för utlandssvenska elevers utbildning i Sverige i huvudsak ska vara de samma oavsett vilken skola eleverna väljer.

I detta syfte föreslås att de särskilda statsbidrag till internatverksamhet som utbetalas till riksinternatskolorna ska avskaffas, liksom ett extra bidrag som utbetalas för att möjliggöra en flexibel skolorganisation vid dessa skolor. Vidare föreslås att statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ska lämnas enligt ett enhetligt system, oavsett vilken skola eleverna väljer. Det nya systemet ska även gälla statsbidrag till kostnader för IB-utbildning för utlandssvenska elever, utom i vissa fall. Reglerna ska samlas i en ny förordning om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i Sverige. Förändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015. För elever som dessförinnan påbörjat utbildning vid en riksinternatskola ska statsbidrag i huvudsak lämnas i enlighet med vad som gäller enligt dagens föreskrifter under återstoden av deras skolgång i årskurserna 7-9 i grundskolan, deras utbildning i gymnasieskolan eller deras IB-utbildning. För elever i grundskolan som beviljats inackorderingstillägg ska äldre bestämmelser om sådant tillägg fortsätta gälla till och med juni 2018.

Det föreslås ändringar i skollagen (2010:800), i studiestödsförordningen (2000:655) och i förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Vidare föreslås att förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor ska upphävas och det föreslås en ny förordning om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever.