Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Utbildning för nyanlända elever, Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Promemorian innehåller förslag till ändring i Skollagen (2010:800) och i Skolförordningen (2011:185). Syftet med förslaget är att förbättra utbildningen för nyanlända elever. I remissen föreslås att rektor ska ansvara för att en nyanländ elevs kunskaper bedöms inom två månader från elevens ankomst till skolan. Bedömningens resultat ska beaktas vid beslut om elevens placering i årskurs vilket också föreslås ske inom två månader. Föreskrifter får meddelas om underlag för sådan kunskapsbedömning. Prioriterad timplan föreslås om en nyanländ elev behöver det för att kunna tillgodogöra sig normal undervisning. Den fördelade undervisningstiden får då frångås från ett eller flera ämnen för att istället användas i svenska eller svenska som andraspråk vilket får ske under högst ett år. Undervisning i förberedelseklass och tidsgränser för detta föreslås för nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. En sådan förberedelseklass är dock frivillig att inrätta och innebär därför inget krav. Vidare föreslås bl.a. bestämmelser för nyanländ elev om minsta garanterade undervisningstid, tidpunkt för upphörande av skolplikt och inom vilken ram skolplikten kan fullgöras.