Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

I remissen föreslås ändringar i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800). Förslaget innebär att en legitimerad lärare som är 50 år eller äldre ska undantas från kraven på behörighet i 2 kap. 13 § i den nya skollagen. Undantaget kan tillämpas om läraren ingått avtal om anställning före den 1 juli 2015, har flerårig erfarenhet från undervisning i de ämnen där behörigheten saknas och om huvudmannen bedömer att läraren eller förskolläraren har de ämneskunskaper som krävs. Det föreslås också att en lärare som före den 1 december 2013 har en anställning i skolväsendet och huvudsakligen undervisar i estetiska ämnen ska undantas från behörighetsreglerna. De förutsättningar som krävs är dock att läraren har en examen från en högskoleutbildning, eller liknande utbildning, i det estetiska ämnet eller ämnena och att läraren kompletterar sin utbildning inom Lärarlyftet. Därefter ska legitimation kunna meddelas. Därutöver innehåller promemorian förslag om att en lärare som tidigare har behörighetsförklarats av en statlig myndighet ska kunna erhålla legitimation trots att behörighetsgivande examen saknas.