Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria Vissa frågor som rör fristående skolor

I promemorian läggs förslag till två ändringar i skollagen (2010:800). Den första gäller fristående gymnasieskolors möjlighet att begränsa mottagandet för en viss utbildning till att avse elever som är i behov av särskilt stöd eller vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för. Den andra ändringen innebär att fristående skolor som genomför nationella prov ska vara skyldiga att bevara elevlösningar på proven.